<iframe src=""></iframe>
产品中心
蛋白酶K溶液(Proteinase K,20mg/ml)
  • 品牌:regal
  • 产地:中国
  • 型号:1ml
  • 价格: ¥165/毫升
  • 发布日期: 2014-04-18
  • 更新日期: 2023-04-24
产品详请

 

货品编码 产品名称 规格 分类 品牌 价格(元) 储存条件 货期
SJH0836 蛋白酶K溶液(Proteinase K,20mg/ml) 1ml 核酸杂交 regal 165  —20℃,12个月 现货
用途
基因组DNA提取,在原位杂交技术中用于杂交前的处理,消化包围靶DNA蛋白质的作用。