<iframe src=""></iframe>
产品中心
异硫氰酸胍溶液(5mol/L,RNase free)
物品单位 价格 品牌
100ml 72 regal
  • 产地:中国
  • 型号:100ml
  • 发布日期: 2014-04-18
  • 更新日期: 2021-07-23
产品详细说明

 

货品编码 产品名称 规格 分类 品牌 价格(元) 储存条件 货期
SJH0802 异硫氰酸胍溶液(5mol/L,RNase free) 100ml 核酸提取 regal 72  室温,12个月 现货
用途
蛋白质变性,提取RNA