<iframe src=""></iframe>
产品中心
苏木素无水乙醇溶液(5%)
  • 品牌:regal
  • 产地:中国
  • 型号:100ml
  • 价格: ¥330/100ml
  • 发布日期: 2014-03-07
  • 更新日期: 2023-04-24
产品详请

 

货品编码 产品名称 规格 分类 品牌 价格(元) 储存条件 货期
SJH0463 苏木素无水乙醇溶液(5%) 100ml HE染色 regal 330  室温,避光,24个月 现货
用途
常规切片HE染色