<iframe src=""></iframe>
产品中心
ATPase染色液(钙钴法)
  • 品牌:regal
  • 产地:中国
  • 型号:5x50ml
  • 价格: ¥231/5x50ml
  • 发布日期: 2014-03-04
  • 更新日期: 2023-04-24
产品详请

 

货品编码 产品名称 规格 分类 品牌 价格(元) 储存条件 货期
SJH0343 ATPase染色液(钙钴法) 5×50ml 酶类染色 regal 231  4℃,避光,6个月 现货
用途
腺苷三磷酸酶染色
注意事项
主要由孵育液、硝酸钴、硫化铵、阴性对照孵育液等组成。酶活性部位呈黑色。