<iframe src=""></iframe>
产品中心
硫酸钠水溶液(5%)
  • 品牌:regal
  • 产地:中国
  • 型号:500ml
  • 价格: ¥66/500ml
  • 发布日期: 2014-03-04
  • 更新日期: 2023-04-24
产品详请

 

货品编码 产品名称 规格 分类 品牌 价格(元) 储存条件 货期
SJH0326 硫酸钠水溶液(5%) 500ml 脱钙液 regal 66  室温,6个月  现货
用途
用于脱钙后的碱处理,中和多余的酸