<iframe src=""></iframe>
产品中心
鞣酸/单宁酸水溶液(5%)
物品单位 价格 品牌
100ml 50 regal
  • 产地:中国
  • 型号:100ml
  • 发布日期: 2014-03-04
  • 更新日期: 2021-07-23
产品详细说明

 

货品编码 产品名称 规格 分类 品牌 价格(元) 储存条件 货期
SJH0310 鞣酸/单宁酸水溶液(5%) 100ml 结缔染色 regal 50  室温,12个月  现货
用途
肌纤维染色